Kiedy ulegniesz wypadkowi w pracy....

pon., sie 21, 2017 - 15:43

Wypadek jest zawsze zdarzeniem nagłym i niemożliwym do przewidzenia. Kiedy jednak wypadek przydarza się nam w pracy, przysługują nam w związku z tym szczególne prawa.

Kiedy wypadek można nazwać wypadkiem w pracy?

Aby zdarzenie mogło zostać uznane za wypadek w pracy, koniecznie musi spełnić kilka przesłanek. Musi to być zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną i powstałe w związku z wykonywaną pracą. W związku z takim wypadkiem osoba poszkodowana musi doznać urazu lub zginąć. Tylko po spełnieniu wszystkich tych warunków jednocześnie, zdarzenie może zostać uznane za wypadek w pracy. Każdy wypadek tego rodzaju jest inny i wymaga szczegółowego zbadania sprawy. Jako wypadek w pracy może być na przykład zakwalifikowany wypadek samochodowy mający miejsce w drodze do i z pracy. Jest nim nawet takie zdarzenie jak wypadek podczas  uprawiania sportu, któremu uległa osoba pobierająca stypendium sportowe. Nie jesteśmy w stanie podać wszystkich przykładów, ale jedno jest pewne –  zawsze warto zapytać eksperta o przysługujące nam prawa. Kancelaria ULTIMA chętnie pomoże w ocenie każdego przypadku, by pomóc Państwu uzyskać należną rekompensatę, nawet jeśli sprawa na pierwszy rzut oka nie wydaje się oczywista.

Rekompensata za wypadek w pracy

Jeśli to tylko możliwe, warto walczyć o uznanie zdarzenia za wypadek w pracy lub w związku z nią. Jest to ważne dlatego, że po takim zdarzeniu poszkodowanemu pracownikowi przysługują szczególne prawa. Po pierwsze, zwolnienie chorobowe, konieczne do wyleczenia powstałego urazu, jest płatne 100% zamiast zwyczajowych 80% wysokości wynagrodzenia.
Pozostałe przysługujące świadczenia to:
- zasiłek chorobowy  dla pracownika, którego niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy;
- świadczenie rehabilitacyjne przysługujące pracownikowi, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, ale rokuje na odzyskanie zdolności do pracy, po zakończeniu leczenia i rehabilitacji;
- zasiłek wyrównawczy dla pracownika, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
-  jednorazowe odszkodowanie przysługuje pracownikowi, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Odszkodowanie jednorazowe przysługuje także członkom rodziny pracownika, jeśli zmarł on w wyniku wypadku;
- renta z tytułu niezdolności do pracy dla pracownika, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy;
- renta szkoleniowa przysługuje osobie, w stosunku do której orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowana wypadkiem przy pracy;
- renta rodzinna dla członków rodziny zmarłego pracownika lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy;
- dodatek do renty rodzinnej przysługuje sierocie zupełnej po zmarłym pracowniku;
- dodatek pielęgnacyjny;
- pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.

Wszystkie te świadczenia wynikają z przepisów Ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Kwestie wypadków w pracy reguluje również ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Warto znać swoje prawa i walczyć o nie. Nasza kancelaria ULTIMA służy Państwu wszelką pomocą.